STRATEŠKI PLAN UDRUGE HVIDR-a SLATINA za razdoblje 2020. – 2023.

UVOD

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Slatina) je dragovoljna udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata udruženih radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja.

HVIDR-a Slatina osnovana je na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 18. lipnja 1992. godine u Virovitici, a nakon toga upisana je u Registar udruga RH pod današnjim nazivom Udruga HVIDR-a Slatina i brojem 10000323.

HVIDR-a Slatina djeluje na adresi Trg svetog Josipa 10, Slatina u prostorijama Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije. OIB udruge je 06782028003. Web stranica: www.hvidra-slatina.hr, adresa elektroničke pošte: hvidra.slatina@gmail.com, facebook profil: facebook.com/hvidra.slatina,  telefon: 033 551 295

1. VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

Vizija

Organizirano djelovanja i provođenje programa koji osiguravaju aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u razvoju civilnog društva.

Misija

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju hrvatskih ratnih vojnih invalida u svim segmentima društva, informiranje, edukaciju, zastupanje i senzibilizaciju javnosti, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Vrijednosti i principi djelovanja:

HVIDR-a Slatina svoj rad temelji na pravnoj i socijalnoj zaštiti svojih članova, a vrijednosti i principi djelovanja očituju se u:

 • promicanju hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanju i oplemenjivanju moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda;
 • promicanju istine o Domovinskom ratu;
 • sudjelovanju i potpori u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata;
 • brizi o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata;
 • brizi o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života;
 • brizi o promicanju u činove časnika i dočasnika, te brizi o dodjeli odličja i priznanja hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata koji su to zaslužili;
 • promicanju tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata;
 • sudjelovanju i potpori u radu državnih institucija u svezi otkrivanja zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera;

2. ČLANSTVO I ORGANIZACIJSKI USTROJ

Udruga HVIDR-a Slatina ima oko 150 članova. Prema teritorijalnom ustrojstvu, pokriva područje grada Slatine i općina: Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje i Voćin, ali njezino djelovanje primjenjivo je na cijelu Virovitičko-podravsku županiju.

U skladu s organizacijskom shemom, udruge HVDIR-a Slatina članica je Zajednice Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije.

Članovi udruge HVIDR-a Slatina delegati su u Skupštini Zajednice Udruga HVIDR-a Virovitičko-podravske županije,  a predsjednik Udruge član predsjedništva Zajednice Udruga HVIDR-a VPŽ. Članovi Udruge HVIDR-a Slatina mogu biti birani u tijela Zajednice Udruga HVIDR-a Republike Hrvatske.

Rad HVIDR-a Slatina koordiniran je tijelima upravljanja predviđenim Statutom, kako slijedi:

Tijela HVIDR-a Slatina su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 •  Sud časti.

Predsjednik HVIDR-a Slatina je Ilija Nikolić

Skupštinu HVIDR-a Slatina čine svi članovi udruge koji redovito ispunjavaju svoje članske obveze.

Predsjedništvo: predsjednik Ilija Nikolić , dopredsjednik Stjepan Trevizan, članovi Predsjedništva: Ivan Butka, Antun Poje, Miroslav Marković

Nadzorni odbor:  predsjednik Ivan Medved, Marko Marković, Josip Habl

Sud časti: Aleksander Kiš, Darko Venus

Mandat svim predsjednicima i članovima tijela traje do 31. siječanja 2022. godine.

Pravni akti HVIDR-a Slatina su: Statut HVIDR-a Slatina i poslovnik o radu Skupštine.

3. PROGRAMSKA POSTIGNUĆA

Udruga HVIDR-a Slatina od svog osnutka kontinuirano radi na socijalnoj i pravnoj zaštiti prava HRVI-a, zakonodavnoj analizi, inicijativi i prijedlozima za izradu svih Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (i izmjenama i dopunama), sudjelovanjem u raspravama na okruglim stolovima, tribinama i radionicama, te davanjem primjedbi i prijedloga za izmjene i dopune ostalih zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a. Radi pružanja socijalne i administrativne pomoći svojim članovima udruga HVIDR-a Slatina povremeno ima, koliko financijske mogućnosti to dopuštaju, zaposlenika koji radi u uredu udruge. Udruga provodi tradicionalne projekte u svrhu poboljšanja opće zdravstvene sposobnosti (fizičke i psihosocijalne) hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, poboljšanju kvalitete života obitelji hrvatskih branitelja i HRVI-a, kao i širenju pozitivnog utjecaja na širu društvenu zajednicu. Udruga je do 2020. povremeno radila na prikupljanju donacija za pomoć članovima i hrvatskim braniteljima u teškoj materijalno-financijskoj situaciji.

Udruga radi na projektima psihološkog i socijalnog osnaživanja, kao i podizanja kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida, integracije članova u lokalnu zajednicu, socijalnog osvještavanja, destigmatizacije osoba s invaliditetom, povećanju razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima, o problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i na lokalnoj razini sa većom mogućnošću rješavanja istih.  Upoznavanje sa studijama i istraživanjima o alarmantnim podacima o povećanom broju smrtnosti hrvatskih branitelja, te zajednički rad na edukativnoj prevenciji i uključivanju u akcije ministarstva branitelja i zdravstvenih ustanova u svrhu smanjenja smrtnosti hrvatskih branitelja.

U svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata, HVIDR-a Slatina provodi projekt „Istina o pobjednicima“ čiji su fokus učenici viših razreda osnovnih škola s teritorija djelovanja i učenika srednjih škola. Krajnji korisnici projekta su svi stanovnici Virovitičko-podravske županije.

Udruga od 1992. godine kontinuirano djeluje u istom poslovnom prostoru, koji je u potpunosti opremljen PC opremom, uredskim namještajem i drugom opremom.

3.1. IZVORI FINANCIRANJA

HVIDR-a Slatina svoje aktivnosti financira stjecanjem i pribavljanjem sredstava iz Državnog proračuna (na temelju prijava projekata na raspisane natječaje), županijskog i gradskog proračuna, članarinama, donacijama i sponzorstvima.

4. ANALIZA VANJSKOG I UNUTARNJEG OKRUŽENJA

4.1. SWOT Analiza

4.2. ANALIZA OKRUŽENJA

4.2.1. Izazovi u području djelovanja Udruge

U Hrvatskoj djeluje više od 45 krovnih braniteljskih udruga. HVIDR-a Slatina je jedna od najstarijih udruga osnovana davne 1992. godine. Rad HVIDR-a Slatina temelji se na zaštiti prava svojih članova, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata RH, te promicanju vrijednosti Domovinskog rata. Uporište za svoje djelovanje Udruga nalazi u Ustavu RH, Deklaraciju o Domovinskom ratu, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Strateškom planu Ministarstva branitelja 2014.-2016.

Jedan od osnovnih problema je kratkoročno, ograničeno i neizvjesno financiranje, te nedostatak stabilnog institucionalnog financiranja Udruge.

4.3. DIONICI

KORISNICI:

 1. Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata
 2. Obitelji hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
 3. Hrvatski branitelji i njihove obitelji
 4. Mladi i djeca

JAVNI SEKTOR:

 1. OŠ Josipa Kozarca Slatina
 2. OŠ Eugena Kumičića Slatina
 3. OŠ Davorin Trstenjak Čađavica
 4. OŠ Mikleuš
 5. OŠ Vladimir Nazor Nova Bukovica
 6. SŠ Marka Marulića Slatina
 7. Industrijsko-obrtnička škola Slatina
 8. Visoka škola za management u turizmu i informatici Virovitica
 9. Zavičajni muzej grada Slatine
 10. POU Slatina
 11. Zavod za javno zdravstvo sv. Rok
 12. Opća bolnica Virovitica

 

DRŽAVNE INSTITUCIJE I JRLS:

 1. Ministarstvo branitelja
 2. Ministarstvo obrane
 3. Ministarstvo socijalne politike i mladih
 4. Virovitičko-podravska županija
 5. Grad Slatina
 6. Općina Čađavica
 7. Općina Mikleuš
 8. Općina Nova Bukovica
 9. Općina Sopje
 10. Općina Voćin

UDRUGE:

 1. Županijske i gradske organizacije udruge HVIDR-a
 2. Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Slatina i Orahovica
 3. Udruga branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije
 4. Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Slatina
 5. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Slatina
 6. Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“
 7. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Slatina
 8. Hrvatski časnički zbor – Gradski ogranak Slatina
 9. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Voćin
 10. Udruga umirovljenika Slatina

 

5. STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJ 1.:  Psihosocijalno osnaživanje, pravna i socijalna zaštita, te podizanje kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida i njihovih obitelji, povećanje razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima, izjednačavanje prava osoba s invaliditetom, resocijalizacija, poboljšanje položaja HRVI, članova obitelji i branitelja na tržištu rada.

STRATEŠKI CILJ 2.: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

STRATEŠKI CILJ 3.: Suradnja i umrežavanje Udruge na regionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini

SPECIFIČNI CILJ 1.1.:

Informiranje, savjetovanje, edukacija, organiziranje športskih, kulturnih i zabavnih aktivnosti članova

Aktivnosti:

 • kontinuirano praćenje zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a, prava branitelja i članova njihovih obitelji
 • međusektorska suradnja
 • organiziranje edukativnih aktivnosti, praktičnih vježbi, informativnih radionica i predavanja
 • Izrada i tisak brošura, uređivanje web-a, promocija i distribucija istih članovima
 • Organiziranje športsko-natjecateljskih aktivnosti, te stvaralačko-rekreativnih i zabavnih aktivnosti članova Udruge

 

STRATEŠKI CILJ 2.: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

SPECIFIČNI CILJ 2.1. informiranje

Aktivnosti:

 • projekti usmjereni na djecu i mlade s ciljem informiranja o Domovinskom ratu
 • obilježavanje obljetnica Domovinskog rata

STRATEŠKI CILJ 3.: Suradnja i umrežavanje Udruge na regionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini

SPECIFIČNI CILJ 3.1. Sudjelovanje u stvaranju partnerstva na regionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini

Aktivnosti:

 • suradnja s tijelima državne vlasti i JRLS
 • suradnja sa svim udrugama iz Domovinskog rata RH na regionalnoj i lokalnoj razini
 • suradnja sa udrugama drugih karaktera na regionalnoj i lokalnoj razini
 • razvijanje strategije partnerskih odnosa s drugim dionicima iz javnog sektora

 

Slatina, 01. veljače 2020.                                             Predsjednik HVIDR-a Slatina:

                                                                                                Ilija Nikolić